Onderhoud

Blustoestellen

Zowel verzekeraars als gemeenten (via de brandweer) eisen dat brandblusmiddelen worden gecontroleerd door een REOB Onderhoudsbedrijf. Volgens de norm, die per 1 juli 2001 van kracht is, moeten alle blusapparaten jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig gereviseerd. In deze NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Klik op het icoon hieronder en bekijk het uitgebreide document over onderhoud van blustoestellen of neem contact op voor persoonlijk advies over een veilige werkomgeving.

Onderhoud draagbare blustoestellen en slanghaspels
Zowel de verzekeraar als de gemeente (via de brandweer) eisen dat brandblusmiddelen jaarlijks worden gecontroleerd door een REOB Onderhoudsbedrijf. Per 1 juli 2001 is een nieuwe norm van kracht geworden, volgens welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze nieuwe NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Onderstaand volgen globaal de stappen in het onderhoud van brandblussers, zoals die in de norm zijn voorzien:

Onderhoud draagbare blustoestellen

 • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
 • Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
 • Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt.
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.
 • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud brandslanghaspels
Ook bij de controle van brandslanghaspels is een belangrijke wijziging in de norm doorgevoerd, namelijk het afpersen van de brandslang na vijf jaar. Globaal houdt het onderhoud volgens de norm NEN EN 671-3 het volgende in:

 • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
 • Vijfjaarlijkse beproeving van de brandslang.

Kosten van controle/onderhoud
Het tarief van een controleabonnement is afhankelijk van het aantal te controleren blustoestellen en/of brandslanghaspels. Controle wordt uitsluitend door REOBgediplomeerde deskundigen uitgevoerd volgens de norm NEN 2559 voor brandblussers en norm NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels. Uw garantie voor kwaliteit.

Droge blusleidingen

Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening. Deze leidingen bestaan normaal gesproken uit een verzinkte stalen pijp met één of meerdere brandkranen per verdieping. Het is van groot belang dat de leidingen en de brandkranen jaarlijks worden gecontroleerd. Deze controle valt onder NEN norm 1594. Klik op het icoon hieronder en bekijk het uitgebreide document over onderhoud van droge blusleidingen of neem contact op voor persoonlijk advies.

Onderhoud aan droge blusleidingen in en aan gebouwen
Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leidingen bestaan normaal gezien uit een verzinkte stalen pijp met 1 of meerdere voedingspunten en per verdieping, een brandkraan. Het is van groot belang dat de leiding en de brandkranen jaarlijks worden gecontroleerd. Deze controle valt onder NEN norm 1594. Om u een idee te geven wat dit inhoudt, hieronder globaal de stappen. De Nederlandse norm NEN1594 geeft richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van droge blusleidingen. Hieronder staat beschreven hoe wij de NEN 1594 in de praktijk uitvoeren.

NEN 1594 in de praktijk
We onderscheiden bij de NEN 1594 het jaarlijkse onderhoud en het vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud. Ten minste eens per vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid.

Jaarlijks onderhoud
Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd. Dit onderhoud bestaat uit:

 1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast.
 2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
 3. Conditioneren van rubber afdichtingen.

Controleren en conditioneren van de spindels. Het uitgebreide onderhoudspakket bestaat uit:

 1. Jaarlijks onderhoud
 2. Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert
 3. Hydrostatisch beproeven van de blusleidingen op 2400 kpa
 4. Het leeg maken, indien nodig drogen en afsluiten van de leiding
 5. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, worden deze indien mogelijk direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan. Servicerapport

Na het onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een servicerapport, hiervan ontvangt u certificaten, Ook wordt de droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket.

Noodverlichting

In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodige slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een moeilijke hindernis. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn. Klik op het icoon hieronder en bekijk het uitgebreide document over de installatie en controle van noodverlichting of neem contact op voor persoonlijk advies.

Installatie en onderhoud van uw noodverlichting
AFC Brandpreventie levert, installeert en onderhoud uw noodverlichting!

Noodverlichting: veilig en verstandig
In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

Net als brandblussers en brandslanghaspels moet de noodverlichting in een gebouw periodiek onderhouden worden, zodat ook bij stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn. Steeds vaker worden bedrijven beboet omdat de noodverlichting niet in orde is. Bij calamiteiten wordt bovendien meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Wet- en regelgeving over noodverlichting
Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat ook in de Arbowet verplicht gesteld is. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben. Het woord ‘UIT’ mag bijvoorbeeld niet meer. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte.

Is onderhoud van noodverlichting verplicht?
Onderhoud van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kunt u met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Regelgeving en normering
In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden kort toegelicht:

 • Het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
 • De Arbowet

Gebruiksbesluit: besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.